Vroagn an: Ab Elbersen (De Sputter)
16 Februari 2007
Ok bie Ab bunt wie nen moal op bezoek gewest...
Ab Elbersen (De Sputter)

Wie wan oe va en oe mo en woer kwamn ze vot?
Non mien va was hier van de Sputter, n'huis eerder as woere wie wont; noe IJsselmuiden. En mien mo den kwam van Java, Boode. Des net achter karel- tand over 't spoor hen. Doar haí't Java.


Hoe old bin ie noe ?
66 hai nit e dach he.


Wat dooj daangs ?
Nou het meeste wak doo is hobby; n'betje achter de pink'n an goan, n'betke boern. En dan Trui mangs helpn, beetje helpn met eerdappels skeln en wat d'r veerder ma te doone is hier op de boerderieë.


Hei doar ok vuur eleerd ?
Joa doar hek nog veer joar vuur noar de landbouwschool goane in Hooltn an de Oranjestroate.


Woerumme won ie nog steeds op'n Leggenbarg ?
Umdat mien va en mo hier bint begin'n te boern ik bin hier nit geboorn ma wa henne kumn.


Woenneer bin ie hier kumn dan?
Zie hebt det spul hier e'zat in 38 toen bint mien va en mo e'trouwt.


Wat vor'n trekker heb ie ?
Ne Cormick bin 'k met groot e brach.


Woer mangs ze oe snachts vuur wakker maakn ?
Nou det bint nit zo heel vele dinge.Ja etn; ne zolt vis en zo doar bin'k gek op. Onmeundig.


Vertel es nen mooie strekke wai ooit hebt uutte vrettn ?
Non doer muk ees nog is ouwer deenkn. Ik had 't net al wal e zeene. Wat muk doar noe ouwer verteln. Ja doar schut mien nog wat te bin'n. Wie kwam bie Gait(Zwiers) zien opa. Den had zukke moooie perzik'n an'n boom zit'n. En doar haw d'r seundaagnsouwnts ne koppel offetrukn. Poar daagn later kwamme vie bie de oale Sputter en doar was Gait zien opa ok en potdomme doar haaln e zonne oale perzikke uut de bokse en toen zegge: Ken ie den? Want den hawwe weg égooit. Wie waren bange dat'te oons doarmet trappeern. Vie vont wa mooi en hei ok wa. Sok soort dinge det deeuw nog wal is. Ne appel of ne peere.


Disse vroage mos d'r in van Wilma Bessembinder; Hobbies?
Mien vee is mien hobbie. Toen'k jonk wasse hak wa meer hobbies; vrogger toneel spuln vulle. Eers bie de jongern vereeniging van de karke, joarn e doane. Toen bie de PGO de plattelandsjongern. OCH hek nog e spuld. Joa doar wak druk met. Doarna trouwn ik en warkn bie Pieffers dag en nach op de waage 23 joar e wes. En dan kuj det nit meer. Met die jongs van n'Leggenbarg deew det toen; Ebbe van Oarnt dee det. Ebbe en JanWilm van'n Pier en Mans later nog wa.


Favoriete liefspreuk;
Neu hek eiglijk nit. Of wa? Trui? Gin echte liefspreuk det weej van oe zelf hoaste nit.


Woar bin ie vuur?
Riessen / Nijverdal /Hooltn
Das nit zo moeilijk vuur mie. Dan haalt Riessen en Nijverdal ma vot.


Sloaboonen / Sloa / Andievie
Ik bin overal effen gek op. Lust mie almoa.


Kloompe / Sandaaln / Leerzen
kloompn. Des ok makkelijk.


Fietse / Trekker / Auto
Noe wordt moeilijker vuur mie, ik deenke dak 't minste 'n trekker gebroeke. Fietse vaakste. Ik goa alle daagn de leinige nog wal in de zommerdag.


Computer / Televisie / Kraante
Kraante smarns televisie saoms. De kraante mog um mie smiddaangs wa wier komn.


Bieflappe / Karbonade / Halven haan
Doot mie mar 'n bieflappe


Beeste / Vaarkns / Kipn
Beeste


Wat is 'n grutsen blunder waj ooit maakt hebt
No kuj wa zegn dai een vrouwe an heb haald(lachen) ma det weej ok altied nog nit. 'k Zult zo nit weet'n. Ech nit.


Hei wal is wat vremds mettemaakt op 'n leggenbarg?
Nou, det bint moeilijke vroangn. Mut oe zo wat te bin'n scheetn.


Mis ie wat op 'n leggenbarg:
Mangs deenk ik wa dinge kan better of aans. Ma wat det noe precies is?
Weej wak wal misse? De onderlinge band met de buurn en det spul. Det is vulle aans dan dartig,viemdartig joar eleden. Det mis ik noe wa zulk soort dinge.


Woar stoor ie oe an op'n leggenbarg ?
Noe nit meer mar eerder wa. Det had meer met geleuve te maken. Det ging uut van ons; de hervormde karke, de gereformeern en de katholiekn. Eerder moggen wie alles deur de wekke doon met de katholieken en zundaangs mogge wie niks. Det mog nit van de karke of van de oolders.Ik bin 'n keer helg op de katechesatie vot e leupn. 'n Domie zei van die katholiekn dit en dette det weer ie wa.'k zegge domie ai det nog één keer zengt dan komme ik nooit wier. Toen kon'k d'r met kuiern!!
Wie hadn ne hoop katholiekn in de buurte woer wie prima met kon in de wekke.En seundaangs sprukke wie mekoar nit. Ik weet nog best Hattog jongs gingn met mekoar hen voetbaln bie Derkjan op't veeldje en wol mie va nit hem'n dat wie d'r op zeundag hen gingn det mogge wie nit!! Woerumme nit met mekaar? Ie mun iedereene in zien
weerde loatn.'Kwamme vrogger overal in limburg en broabant en ok wal in freesland en ik kon overal best met.
Zo kwamme ik ne keer in Staphorst zeundags snachts um 1uur en den keerl zeg; Ab woenneer bin ie noe weg egoane?
Ik zeg um half twaalve. Toen zeg den keerl det wil ik nit wier hemn. Ik zegge det kun ie mie noe wa verteln ma dan muj bie mien baas ween. En ik kwam vuumiddaangs bie Pieffers en hei had wal e belt.Non doar hak wal respect vuur. En ik hoomn d'r nit meer hen vuur twaalf uur en det kwam mie ok wa good uut.
En zo haj 't wa meer. Van de andere kaante ok wa wier zo geet det.


Wat vin ie van dit vroag gesprek ?
Ik heb plezierig eproat


Bint wie nog wat vergetten te vroang of wil ie nog wat kwiet?
Neu geleuk nit misschien hek morn wa wat.


Woar mut wie de volg'nde keer hen met disse vroagn ?
Dan goat ma is noar Jannie Abbink doar haw van't joar 't buurtfees met.Von ik ne heele sympathieke vrouwe. Van Diekink van'n loonwarker.


Bedaankt vuur dit vroag gesprek, het kump der wal op te stoan.Terug noar de vroagn an...