Ni-je Presidents auto?
20 Mei 2007
Harm in een ni-je auto??
Ni-je Presidents auto?
As president van 'n Leggenbarg muj toch wa een betke opval'n. Harm hef doar ok wa over noa e dach. Bie toeval zag he dissen stoan. Noe nog eem of wochen of de knippe ut too lut.

Terug noar de ni-js berichte...